Werk & Letsel

Uw werkgever is aansprakelijk voor uw arbeidsongeval en/of beroepsziekte

Indien een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, dan dient de werkgever deze schade te vergoeden. Dit geldt niet alleen voor ongevallen en ziektes die tijdens de werktijd en op de werkplaats ontstaan. Ook indien een ongeval ontstaat tijdens een bedrijfsuitje, in de pauze of door het toedoen van een collega, kan de werkgever aansprakelijk zijn jegens de werknemer.

Uitzonderingen zijn beperkt

De werkgever kan slechts aan zijn aansprakelijkheid ‘ontsnappen’ door aan te tonen dat hij zijn zorgplicht jegens de werknemer heeft nageleefd. Ook kan de werkgever aanvoeren dat het ongeval grotendeels te wijten is geweest aan de opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de praktijk zijn deze uitzonderingsgronden niet snel aan de orde.

Uw werkgever moet zorgen voor uw veiligheid

Op de werkgever rust een vergaande zorgplicht om zijn werknemers te beschermen tegen het risico op ongevallen en beroepsziekten. De werkgever dient alle redelijkerwijs van hem te vergen zorg te betrachten om het ontstaan van schade bij de werknemers te voorkomen en/of te beperken.

De werkgever dient de mogelijke veiligheidsrisico’s voor zijn werknemers in kaart te brengen. Vervolgens moeten passende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Denk aan persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige gereedschappen, waarschuwingsstickers op gevaarlijke werktuigen, duidelijke veiligheidsinstructies en regelmatig toezicht.

Ook dient de werkgever de werknemers die (beroepsmatig) aan het verkeer deelnemen, zoals vrachtwagen- en taxichauffeurs, te verzekeren tegen het risico op verkeersongevallen.

Schiet de werkgever tekort in de naleving van zijn zorgplicht voor een veilige werkomgeving en werkomstandigheden, dan kan dit leiden tot arbeidsongevallen en beroepsziekten. De benadeelde werknemer kan zijn schade dan verhalen op de werkgever.

Ook als u geen arbeidscontract heeft, kan uw ‘werkgever’ aansprakelijk zijn

De werkgever is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn (directe) werknemers, maar ook voor zijn uitzendkrachten.

De zorgplicht en de aansprakelijkheid van de werkgever strekt zich ook uit tot personen die niet op basis van een arbeidscontract werkzaam zijn, maar zich wel ‘in een met de werknemer vergelijkbare positie’ bevinden. Dit kan een stagiaire zijn, maar ook een vrijwilliger of een kleine zelfstandige (zzp’er).

Naast werkgever, mogelijk ook andere partijen aansprakelijk

Naast de werkgever kunnen ook andere partijen aansprakelijk zijn voor uw (arbeids)ongeval of (beroeps)ziekte. Dit kan bijvoorbeeld de verantwoordelijke collega zijn, dan wel de producent van een onveilig werktuig of de organisator van een gevaarlijk evenement voor een bedrijfsuitje.

Het is van belang dat alle aansprakelijke partijen in kaart worden gebracht, zodat u uw kansen op schadeverhaal optimaliseert.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Heeft u schade geleden door een arbeidsongeval of beroepsziekte? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden voor schadeverhaal.

Neemt u gerust contact met ons op.

Voorbeelden van aansprakelijke werkgever:

een bouwvakker die door gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelenvan het dak valt

magazijnmedewerker die zich vertilt tijdens het laden en lossen van een vrachtwagen

een schoonmaker die ademhalingsklachten oploopt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen

een overwerkte kantoormedewerker die RSI (muisarm) of een burnout oploopt

Zaak ter illustratie:

Ongeval op het parkeerterrein

Op een snikhete zomerdag spuit werknemer Jesper strepen op een groot parkeerterrein. Zijn collega rijdt in een auto weg van het parkeerterrein om verfspullen te halen. Bij terugkomst constateert hij dat Jesper bewusteloos op de grond ligt in een grote plas bloed. Het is volstrekt onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politieonderzoek en aanvullend onderzoek door een expertisebureau brengen evenmin duidelijkheid. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld en uiteindelijk wordt de zaak geschikt (zonder erkenning van aansprakelijkheid) voor € 245.000. Momenteel vindt er nog een discussie plaats met het DWI over de genoten uitkering en de hoogte van toekomstige (zorg)kosten.